بازیکنان نونهالان

بازیکنان-نونهالان-مدرسه فوتبال امید-مینودشت

نام و نام خانوادگی نام پدر
محمد امین کردی  علی
امیر حسین خواجه  علی
محمد پسرکلو محمد تقی
محمد مهربان  سبزعلی
میلاد ممشلی کاظم
محسن میردار مصطفی
علی قزلسفلو  محمد
عرفان دریک وند علی عباس
امیر حسین غفوری حافظ
امیر کاظم موسوی عباس
حامد شهمرادی حسن
علی صادقی محمدحسین
علیرضا سعادتی ابراهیم
محمدرضا قره سفلو علیرضا
علی ممشلی  ولی
سینا پسرکلو علیرضا
میلاد شهمرادی محمدعلی
مهدی سرایلو مسلم
رضا ممشلو صادق
محمد مهدی کریمی داود
رضا ممشلو یعقوب
   
امیر حسین نظری  یداله
کیوان قابی احمد
امیر حسین نریمانی اکبر
علی موسوی  عبدا...
مهدی قزلسفلو  حمید
امیر حسین قاضوی  حبیب ا...
محمد حسین ابراهیمی منصور
محمد بهشتی نژاد  
محمد امین سرایلو مصیب
محمد جواد قره جانلو حمیدرضا
امیر علی جوادی راد رسول
مسعود بشارتلو محمود
امیر سرایلو محمد علی
موسی الرضا قزلسفلو حمزه
علی قره چماقلو حسن
رضا مصطفی لو پرویز
محمد حسین شهمرادی  
علی ممشلی  باقر
محمد حسینی  
هاشم خسرویان یحیی
محمدمعین ممشلی حسین
علی محمدقاضی محسنی حسین
مصطفی پورقاضی محمود
علی سرایلو جواد
محمدطورانی ابوالفضل
رضا گلنری اسماعیل
علی قزلسفلی محمدحسن