ظرفيت و هزينه ی خوابگاه

ظرفیت 70 نفر-مبلغی تحت عنوان وروديه كه غير قابل برگشت می باشد به منظور بهينه نمودن و ارتقاي استانداردهاي خدمات خوابگاهي در شروع هر سال تحصيلی از دانش آموز اخذ و به حساب خوابگاه واريز خواهد شد. ميزان مبلغ مذكور براي پایه های مختلف تحصيلي هر ساله توسط شورای خوابگاه ابلاغ می گردد.

«تبصره»: عدم دريافت یا تحفیف مبلغ وروديه از دانش آموزاني كه استطاعت مالی پرداخت وجه مذكور را ندارند(تحت پوشش نهادهای حمایتی) با نظر شورای خوابگاه ميسر مي‌باشد.

ظرفيت-و-هزينه-ی-خوابگاه-هجرت-پدیده-مینودشت