مقررات بهداشتی خوابگاه

مقررات بهداشتی خوابگاهها ی دانش آموزی:

راهروها و اتاقها :
کف قابل شستشو ، بدون فرو رفتگی ، دارای شیب مناسب و تمیز باشد .
سقف باید صاف ، بدون ترک خوردگی ، تمیز و بدون فرورفتگی و دارای رنگ آمیزی مناسب باشد .
نور طبیعی یا مصنوعی طوری تامین شود که باعث ناراحتی چشم نگردد .
کپسول اطفا حریق جهت جلوگیری از حریق وجود داشته و پرسنل مربوطه آموزش لازم را ببینند .
تهویه ساختمان باید مناسب و کافی باشد .
کلیه پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
درها و پنجره ها باید سالم و تمیز و بدون ترک خوردگی و شکستگی باشد .
سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در خوابگاه دیده شود .
اتاقها مجهز به کمد و تخت ، به تعداد کافی ، سالم و تمیز باشد .
مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در آن باشد .
پنجره اتاق دارای پرده مناسب و تمیز باشد.


سرویسهای بهداشتی :
تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل دستشویی سالم و عاری از بو باشد .
وسایل نو و روشنایی بدون نقص باشد .
کف باید بدون فرو رفتگی ، دارای شیب مناسب و تمیز باشد .
سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد .
ساختمان دیوار بیاد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تمیز باشد .
در و پنجره ها و شیشه ها سالم و مجهز به توری سیمی ضدزنگ باشد .
شیرهای برداشت آب و شیلنگ باید سالم و بدون نقص باشد .
از توالت و دستشویی صاف از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد استفاده شود .
تعداد سرویسهای بهداشتی ( توالت و دستشویی ) متناسب با جمعیت ساکن باشد .
سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، سالم بودن لوله های فاضلاب ، استفاده از سیفون و … ) بهداشتی باشد و ضد عفونی روزانه انجام شود .
توالتها دارای سطل زباله درپوش دار ، تمیز ، مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد .
سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در سرویس بهداشتی دیده شود .

حمام:
تعداد حمامها باید به تعداد کافی و متناسب با جمعیت ساکن باشد .
کف بدون فرورفتگی ، دارای شیب مناسب و همواره تمیز باشد .
سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد .
دیوار باید از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تمیز باشد .
.حمام باید از وسایل روشنایی کافی و بدون نقص برخوردار باشد .
دوشها و شیرهای آب باید سالم و بدون چکه باشند .
تهویه باید به نحو مطلوب صورت گیرد و فضای حمام عاری از بو و بخارات باشد .
ضدعفونی دوشها و محوطه حمام باید روزانه انجام شود .
سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، استفاده از سیفون ، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و … ) بهداشتی باشد
حمامها دارای سطل زباله درپوش دار ، تمیز و مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد
سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در حمامها دیده شود .

آشپزخانه :
سقف و کف بدون فرورفتگی ، قابل شستشو و همواره تمیز باشد .
ساختمان دیوار باید از جنس مقاوم قابل شستشو و همواره تمیز باشد .
تهویه به نحوی انجام گیرد که هوای داخل آشپزخانه سالم باشد .
پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
آشپزخانه باید از وسایل کافی و بدون نقص برخوردار باشد .
از سطلهای زباله درپوش دار مناسب با کیسه پلاستیکی در آشپزخانه استفاده شود .
شیرهای آب باید سالم و بدون چکه باشند .
سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، استفاده از سیفون ، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و … ) بهداشتی باشد
ضدعفونی محیط آشپزخانه به طور روزانه انجام شود .
وسایل پخت مناسب و همواره تمیز باشد .
سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در آشپزخانه دیده شود .
یخچال به تعداد کافی و مناسب که همواره تمیز بوده وجود داشته باشد .
ظرفشویی به تعداد کافی ، سالم و مناسب باشد .
از آب سردکن به تعداد کافی ، سالم ، تمیز و مناسب استفاده شود .

سیستم جمع آوری زباله :
از سطل زباله مناسب ، درپوش دار و تمیز استفاده شود
تفکیک زباله صورت گیرد . ( زباله خشک شامل ، نان خشک ، مواد پلاستیکی ، کاغذ ، فلزات و … از زباله تر جدا شود ) .
سطل زباله مجهز به کیسه زباله باشد .
انبار موقت جمع آوری زباله مناسب ، قابل شستشو و دارای شیب مناسب باشد .
انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضدعفونی شود .
ریخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نباید وجود داشته باشد .
تعداد سطل زباله و انبار موقت زباله متناسب با حجم زباله باشد .
زباله ها از محل جمع آوری و انبار موقت زباله ، روزانه حمل و از محوطه خوابگاه خارج گردد .

 مقررات-بهداشتی-خوابگاه-هجرت-مینودشت-پدیده