مقررات عمومی خوابگاه

ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت، اردوها و فعاليتهاي آموزشي ـ تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي كه خارج از اراده دانش آموز به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارك بلامانع خواهد بود.
لازم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانش آموز هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن، با ذكر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رييس (مسئول)  خوابگاه‌ها برساند.
سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگاه موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و شورای خوابگاه ضمن اطلاع به خانواده دانش آموز  نسبت به ادامه سكونت وي در خوابگاه تصميم‌گيري خواهد نمود.
سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنيت، در پايان زمان تعيين شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رؤيت دانش آموزان حضور و غياب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را بررسي، پيگيري و گزارش نمايد.

- دانش آموزان ساكن در خوابگاه مي‌توانند بعضي شبها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمايند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانش آموز در فرم خويشاوندان قيد شده و به تأييد اولياي قانوني دانش آموز رسيده باشد.

برگه مرخصي دانش آموز از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانش آموز تحويل و مراتب به مسئولین خوابگاه‌ها و خانواده دانش آموز اعلام مي‌گردد.

مدت مسافرت بايد قبلاً تعيين شده باشد و دانش آموز موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را كه به تأييد ولي (مراجعه به منزل پدري) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان) رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اينصورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتباً به اطلاع رييس (مسئول)  خوابگاه‌ها برساند.

مدیریت خوابگاه‌ها مي‌تواند از طريق تماس تلفني حضور دانش آموز را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل حضور دانش آموز را بررسي نمايد.

با توجه به شأن دانش آموز رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسلامي، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانش آموز الزامي بوده و هر آنچه دانش آموز در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مي‌نمايد ‌بايد در محدوده‌ قوانين و مقررات جاري كشور باشد.

مقررات-عمومی-خوابگاه-هجرت-پدیده-مینودشت