نحوه اداره خوابگاه‌های دانش آموزی

- اداره خوابگاه‌دانش آموزي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماكن، تأسيسات، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه‌ به عهده مدیریت و سرپرستان است.

- امور فرهنگي مدرسه، موظف است با تدوين نظام كمي و كيفي براي ارزيابي عملكرد مسئولان خوابگاه‌ها نسبت به شناسايي، معرفي و تقدير از مديران، مسئولان و سرپرستان شيفت خلاق و نمونه خوابگاه‌ها اقدام نمايد.

-سرپرست موظف است هر نيم سال تحصيلي گزارشي از وضعيت خوابگاه‌ها را در ابعاد مختلف تهيه و به مدیریت خوابگاه و حوزه ذيربط  ارايه نمايد.

 - استعلام از حراست اداره آموزش و پروزش جهت كليه كاركنان خوابگاه، شامل: سرپرست شيفت، نگهبان، خدمه و ... قبل از بكارگيري الزامي بوده و حتي‌المقدور شرط تأهل در نظر گرفته شود.

- اتاق و اثاثيه دربدو ورود به خوابگاه طبق صورتجلسه به دانش آموزان تحويل داده مي‌شود و در پايان هر نيم سال‌تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي‌شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

«تبصره الف»: خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال تحصيلي توسط مسئولین خوابگاه‌ها محاسبه و پس از تأييد مدیر، به حساب خوابگاه واريز و وجوه دريافتي مي‌بايد در خوابگاه‌ها هزينه گردد. مدیرخوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به تمديد كارت سكونت وي اقدام خواهد نمود.

«تبصره ب»: تأمين وسايل شخصي شامل پتو، ملحفه، بالش و تشك بر عهده دانش آموز مي‌باشد.

- سرپرستان شيفت خوابگاه‌ها موظف مي‌باشند تا پايان نوبت‌ كاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هيچ‌وجه تا آمدن فرد مسئول نوبت (شيفت) بعدي محل كار خود را ترك ننمايند.

- كليد يدك كليه اتاقها و اماكن عمومي خوابگاه، لازم است با حفظ امانت‌داري جهت استفاده در مواقع ضروري دراختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.


- مدیریت خوابگاه‌ها موظف است تابلوي راهنماي ساختمان را براي هر خوابگاه تهيه و در محل مناسبي جهت اطلاع دانش آموزان نصب نمايد.

- مفاد اين آيين‌نامه از طريق مسئولين اداره امور خوابگاه‌ها لازم است به نحو مقتضي به اطلاع دانش آموزان رسانده شود.

نحوه-اداره-خوابگاه‌های-دانش-آموزی-هجرت-پدیده-مینودشت