مدیریت خوابگاه هجرت مینودشت

عباسعلی ممشلی-مدیر خوابگاه هجرت

محمد پیراینده-سرپرست خوابگاه هجرت

علیرضا شیخی-سرپرست خوابگاه هجرت

 

حمیدرضا عادلی-سرپرست خوابگاه هجرت

 

داورپناه بذرافشان-مسئول امور فرهنگی و مراقب سلامت

مدیریت -سرپرستان -خوابگاه هجرت -مینودشت