وظایف سرپرستان خوابگاه

وظايف سرپرستان خوابگاه هاي دانش آموزي بدين شرح مي باشد:

- نظارت برانجام امورمذهبي وآموزشي وفوق برنامه ي دانش آموزان وراهنمائي آنان درموارد لزوم.

- سرپرستي ونظارت برامورشبانه روزي مدارس ازلحاظ انطباق رفتاردانش آموزان باموازين شرع مقدس وهرچه بيشتراسلامي شدن محيط شبانه روزي .

- اتخاذ روش هاي مناسب ومسئولانه درارائه ي شخصيت ورفتاراسلامي به دانش آموزان به نحوي كه خودسرمشق والگوي آنان باشد .

- برخوردعاطفي وصميمي بادانش آموزان وتلاش درجهت ايجادمحيط مناسب.

 - نظارت مستقيم براموربهداشت آشپزخانه وكنترل كارت بهداشتي كاركنان آن ونحوه ي تغذيه وطبخ، غذاخوري ، حمام ها،سرويس هاوخوابگاه هاومحيط مدرسه واتخاذ تدابير لازم دررفع هر نوع مشكل موجود .

- رسيدگي به حضورغياب دانش آموزان دربرنامه هاي صرف ناهار، شام وصبحانه وارائه ي راهنمائي هاي لازم .

- نظارت برنظافت وپاكيزگي وسايل خوابگاه اعم ازملحفه،پتووبالش ومرتب بودن تخت خواب هاي خوابگاه ها .

- رسيدگي ونظارت بربهداشت فردي دانش آموزان .

- نظارت برآماده بودن وسايل ايمني ازقبيل كپسول هاي آتش نشاني،جعبه كمك هاي اوليه وداروئي در خوابگاه ها،آشپزخانه وغذاخوري وآموزش مسئولان مربوط جهت استفاده ازوسايل مذكور .

- جلوگيري ازحركت دانش آموزان درفضاي مدرسه بالباس خواب وهرنوع لباس نامناسب .

- نظارت برحضوروغياب دانش آموزان ورفت وآمدآنان به خارج ازمحيط شبانه روزي .

- فعاليت مستمردراستفاده ازامكانات رفاهي وورزشي وجلب هم كاري هريك ازدانش آموزان دراين زمينه .

- حضوردرتمام اوقات شب درمدرسه .مگردرمواردضروري باموافقت مديرمدرسه وتعيين جانشين .

- ترغيب هرچه بيشتردانش آموزان درجهت هم كاري باكليه ي مسئولان وايجادروح تعاون وهم كاري دراداره ي امورمربوط به شبانه روزي وتقسيم مسئوليت بين آنان .

- نظارت براجراي مطالعات وبرنامه هاي آزاد دانش آموزان .

- تهيه ي گزارش هاي روزانه،هفتگي،ماهانه ازكيفيت اداره ي شبانه روزي واتفاقات وتسليم آن به مدير مدرسه وشركت درجلسات هماهنگي براي رفع مشكلات .

- تحويل وسايل شبانه روزي به دانش آموزان وانجام تحويل وتحول اموال به صورت كتبي در آخرسال تحصيلي .

وظایف-سرپرستان-خوابگاه-هجرت-پدیده-مینودشت